Polityka firmy

Systemy zarządzania jakością i środowiskiem i procedury FSC kontroli pochodzenia produktu

20 października 2020

Naszą wizją jako producenta opakowań z tektury falistej jest budowanie zrównoważonego i bezpiecznego świata.

Wprowadzamy w życie wizję FSC chroniąc lasy na świecie, jednocześnie odpowiadając na społeczne, ekologiczne i ekonomiczne potrzeby dzisiejszego społeczeństwa i przyszłych pokoleń.

Naszą misją jest koncentracja na konsumentach, zrozumienie i spełnianie ich potrzeb i oczekiwań oraz wkład w budowanie postaw społecznej odpowiedzialności.

Nasze wartości to jakość, związki międzyludzkie i zrównoważone środowisko.

Aby zapewnić wysoką jakość produktu i spełnić potrzeby klientów, firma świadczy usługi zgodnie z przepisami prawa, normami i zalecanymi praktykami obowiązującymi w Republice Litewskiej. Dąży do realizacji społecznej odpowiedzialności w czterech obszarach: biznes, środowisko, relacje pracownicze i społeczeństwo.

Nieustannie doskonali jakość produktów w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów.

Zapewnia najwyższej jakości produkty, gwarantując odpowiedzialny dobór dostawców surowców, wysokie standardy jakości w produkcji i stara się zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Kierownictwo Spółki

 • zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia i usprawniania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz poprawy wydajności działania przedsiębiorstwa i ograniczenia jego niekorzystnego wpływu na środowisko
 • zobowiązuje się do zwracania uwagi na podnoszenie standardów jakości, ochrony środowiska, higieny pakowania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zobowiązuje się do wypełniania podjętych zobowiązań oraz obowiązków prawnych, w tym oczekiwań interesariuszy
 • zobowiązuje się chronić środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu i wypadkom oraz zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych
 • zobowiązuje się do usprawniania procesów produkcji oraz organizacji pracy
 • zobowiązuje się do współpracy tylko z zaufanymi dostawcami, których materiały i usługi oraz warunki pracy osób, które zatrudniają są zgodne z Polityką Spółki
 • zobowiązuje się przestrzegać wymagań normy FSC we wszelkich działaniach
 • zobowiązuje się zapewnić szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz motywować personel do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, mocno podkreślając osobistą odpowiedzialność za doskonałe wyniki w pracy
 • zobowiązuje się do systematycznego zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, wdrażania innowacji technicznych i zaawansowanych technologii, zapewnienia pracownikom spółki bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • zobowiązuje się do uznawania wkładu i kreatywnych pomysłów pracowników i motywowania ich do dążenia do uzyskiwania coraz lepszych wyników

Spółka gwarantuje, że nie jest zaangażowana, bezpośrednio bądź pośrednio, w żadne z poniższych działań:

 • nielegalne pozyskiwanie drewna, handel nielegalnie pozyskanym drewnem lub produktami leśnymi
 • naruszenie praw człowieka podczas prac leśnych
 • wycinka lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w wyniku działalności leśnej
 • przekształcanie dużych powierzchni leśnych w plantacje lub inne tereny pozaleśne
 • dystrybucja of organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) w ramach działalności leśnej
 • naruszenie dowolnej z podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) określonych w Deklaracji ILO z roku 1998 dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy.

Polityka jakości, ochrony środowiska i kontroli pochodzenia produktu (FSC Chain of Custody) jest znana, zrozumiała i realizowana na każdym szczeblu firmy.

Dyrektor A-PAK sp. z o.o.
Eglė Balandytė

Nasz zakład

Nasz zakład

A-PAK sp. z o.o.

Adres
S. Lozoraičio 17E,
Godlewo, Okręg kowieński
LT-53228, Litwa