Uzņēmuma politika

Kvalitātes, vides aizsardzības pārvaldības sistēma un FSC ražošanas ķēdes politika

2023. g. 31. oktobrī

Vīzija – būt par uzņēmumu, kas ražo iepakojumus no gofrēta kartona, radīt harmonisku un drošu vidi.

FSC vīzija – būt par uzņēmumu, kas aizsargā pasaules mežus, atbilst sociālajām, ekoloģiskajām, ekonomiskajām esošo un nākamo paaudžu vajadzībām un tiesībām.

Misija – orientēties uz patērētājiem, izskaidrot un apmierināt viņu vajadzības un vēlmes. Pievienoties sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanā.

Vērtības – kvalitāte, cilvēciskas attiecības, saskanīga vide.

Tiecoties nodrošināt augstu izstrādājumu kvalitāti un apmierināt klientu vajadzības, uzņēmums sniedz pakalpojumus, vadoties pēc Lietuvas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartiem un rekomendējamo praksi. Uzņēmums tiecas realizēt sociālo atbildīgumu četrās jomās: uzņēmējdarbībā, vides aizsardzībā, attiecībās ar darbiniekiem un sabiedrību.

Uzņēmums pastāvīgi uzlabo izstrādājumu kvalitāti, reaģējot uz mainīgajām patērētāju vajadzībām.

Uzņēmums nodrošina aukstu ražojamās produkcijas kvalitāti, garantē atbildīgu ražošanas izejvielu piegādātāju atlasi, darbus veic kvalitatīvi, tiecas samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Uzņēmuma vadība

 • apņemas nodrošināt pastāvīgu integrētās vadības sistēmas, kas atbilst ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standartu prasībām, uzlabošanu, pilnveidošanu, kā arī tās rezultativitātes, vides aizsardzības efektivitātes palielināšanu;
 • apņemas pastāvīgi pievērst uzmanību kvalitātes, vides aizsardzības, iepakojuma higiēnas, darbinieku drošības un veselības efektivitātes uzlabošanai;
 • tiecas pildīt uzņemtās saistības, juridiskās saistības un apmierināt ieinteresēto pušu prasības;
 • apņemas sargāt vidi – savā darbībā piemērot piesārņojuma un avāriju prevencijas līdzekļus, taupīgi izmantot dabas resursus;
 • apņemas pilnveidot ražošanas procesus un darba organizēšanas metodes;
 • strādāt tikai ar uzticamiem piegādātājiem, tiecoties panākt to, lai to piegādātie materiāli un sniegtie pakalpojumi, kā arī darbinieku darba apstākļi atbilstu uzņēmuma politikai;
 • apņemas ievērot FSC standarta prasības visās darbības jomās;
 • apņemas organizēt darbinieku teorētiskās un praktiskās apmācības un mudināt tos celt kvalifikāciju, pastāvīgi akcentējot personīgo atbildību par kvalitatīvu darbu;
 • apņemas pastāvīgi veikt nelaimes gadījumu un profesionālo slimību prevenciju, piemērot tehniskos jaunumus un progresīvas tehnoloģijas, ierīkot darba vietas, radot drošu darba vidi uzņēmuma darbiniekiem
  apņemas atzīt darbinieku nopelnus, radošo iniciatīvu un rosināt tos sasniegt labākus rezultātus;

Uzņēmums nodrošina to, ka ne tieši, ne netieši nav saistīts ar šādu darbību:

 • nelikumīgu kokmateriālu sagatavošanu, tirdzniecību ar nelegāliem kokmateriāliem vai meža produktiem;
 • cilvēktiesību pārkāpumiem mežkopībā;
 • lielas aizsargājamās vērtības mežu atmežošanu, veicot mežkopību;
 • lielu meža platību pārveidošanu plantācijas mežaudzēs vai ne meža derīgajās zemēs;
 • ģenētiski modificētu organismu izplatīšanu, veicot mežkopību;
 • jebkuru no Starptautiskās darba organizācijas (SDO) pamatkonvenciju pārkāpumiem, kā noteikti 1998. gada SDO deklarācijā par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā.

Kvalitātes, vides aizsardzības, un FSC ražošanas ķēdes politika ir zināma, saprotama un tiek īstenota visos uzņēmuma līmeņos.

Slēgtas A/S (UAB) „A-PAK” direktore
Eglė Balandytė

Mūs atradīsiet

Mūs atradīsiet

Slēgta A/S (UAB) “A-PAK”

Adrese
S. Lozoraičio str. 17E,
Garliava, Kauņas raj.
LT-53228, Lietuva
Tālrunis
Tālrunis: +370 37 390186
Fakss: +370 37 260487