Įmonės politika

Kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir FSC gamybos grandies politika

2023 m. spalio 31 d.

Vizija – būti įmone, gaminančia pakuotes iš gofruoto kartono, kurti darnią ir saugią aplinką.

FSC vizija – būti įmone, saugančia pasaulio miškus, atitikti socialinius, ekologinius, ekonominius esamos ir būsimų kartų poreikius bei teises.

Misija – orientuotis į vartotojus, išsiaiškinti ir tenkinti jų poreikius ir lūkesčius. Prisidėti kuriant socialiai atsakingą bendruomenę.

Vertybės – kokybė, žmogiški santykiai, darni aplinka.

Siekdama užtikrinti aukštą gaminių kokybę bei tenkinti klientų poreikius, įmonė teikia paslaugas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, standartais ir rekomenduojama praktika. Įmonė siekia realizuoti socialinį atsakingumą keturiose srityse: versle, aplinkosaugoje, santykiuose su darbuotojais bei visuomene.

Įmonė nuolat gerina gaminių kokybę reaguodama į besikeičiančius vartotojų poreikius.

Įmonė užtikrina aukštą gaminamos produkcijos kokybę, garantuoja atsakingą gamybinės žaliavos tiekėjų atranką, darbus atlieka kokybiškai, siekia mažinti neigiamą įtaką aplinkai.

Įmonės vadovybė

 • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standartų reikalavimus, gerinimą, tobulinimą ir jos rezultatyvumo, aplinkos apsaugos veiksmingumo didinimą
 • pastoviai skirti dėmesį kokybės, aplinkos apsaugos, pakuotės higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumui gerinti
 • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei tenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus
 • įsipareigoja saugoti aplinką – savo veikloje taikyti taršos ir avarijų prevencijos priemones, taupiai naudoti gamtos išteklius
 • tobulinti gamybos procesus bei darbo organizavimo metodus
 • dirbti tik su patikimais tiekėjais siekiant kad jų tiekiamos medžiagos ar paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų įmonės politiką
 • laikytis FSC standarto reikalavimų visose veiklos srityse
 • organizuoti darbuotojų teorinius ir praktinius mokymus bei skatinti juos kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuojant asmeninę atsakomybę už kokybišką darbą
 • nuolat vykdyti nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, taikyti technines naujoves ir pažangias technologijas, įrengti darbo vietas sudarant saugią darbo aplinką įmonės darbuotojams
 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų

Įmonė užtikrina, kad nei tiesiogiai nei netiesiogiai nėra susijusi su šia veikla:

 • neteisėta medienos ruoša, prekyba nelegalia mediena ar miško produktais
 • žmogaus teisių pažeidimais miškininkystės veikloje
 • didelės išliekamosios vertės miškų naikinimu vykdant miškininkystės veiklą
 • didelių miškų plotų pavertimu plantaciniais želdiniais ar ne miško žemės naudmenomis
 • genetiškai modifikuotų organizmų platinimu vykdant miškininkystės veiklą
 • bet kurios iš Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinių konvencijų pažeidimais, kaip tai apibrėžta 1998 m. TDO deklaracijoje dėl pagrindinių principų ir teisių darbe.

Kokybės, aplinkos apsaugos, ir FSC gamybos grandies politika yra žinoma, suprantama ir vykdoma visuose įmonės lygmenyse.

UAB „A-PAK“ direktorė
Eglė Balandytė

Mus rasite

Mus rasite

UAB „A-PAK“

Adresas

S. Lozoraičio g. 17E,
Garliava, Kauno r.
LT-53228, Lietuva